Voorwaarden

1.1 Algemene voorwaarden rijschool de Schakel

Artikel 1- indeling.

 • Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor de verzorging van rijopleidingen categorieën A, B. E+B en daarbij horende praktijkexamen. Zij zijn derhalve ook van toepassing op rijinstructeurs die namens de rijschool de Schakel opleidingen verzorgen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn als volgt ingedeeld:
 • Rijschool de schakel rijopleidingen.
 • Verplichtingen rijschool de Schakel
 • Verplichtingen cursist
 • Betalingen
 • Praktijkexamen
 • Waardecoupon en examengarantie
 • Aansprakelijkheid

Artikel 2- rijschool de Schakel rijopleidingen

De rijschool de Schakel rijopleidingen omvat rijlessen:

 • Gegeven door bevoegde rijinstructeurs
 • Zoveel mogelijk dezelfde rijinstructeur
 • Met een les duur van minimaal 45 minuten
 • Die volledig worden benut van instructies,
 • Waarbij zonder tussenkomst van rijschool de Schakel tijdens de rijopleiding met de rijinstructeur rijlesafspraken kan maken.
 • Voor bevoegd zijn om te rijden

    Voor cursisten van 16.5 jaren of ouder.

Artikel 3- verplichtingen rijinstructeurs.

Rijinstructeur zorgt ervoor:

 • Dat de cursist wordt begeleid vanaf de 1e rijles hij/zij het rijbewijs heeft behaald
 • Dat de cursist zo goed mogelijk tot het examenniveau wordt opgeleid.
 • Dat de cursist een lesvoertuig ter beschikking heeft tijdens het praktijkexamen.

Artikel 4- verplichtingen cursist

De cursist dient:

 • Alle aanbevolen rijlessen van de rijinstructeur tot het praktijkexamen te volgen,
 • Zich te houden aan de datum en de tijd en plaats voor de rijles.(door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen)
 • Bij niet nakomen van de afgesproken rijles zonder tijdige afzegging de volledige lesprijs te voldoen,
 • De verhindering van de afgesproken rijles binnen 48 uur van te voren aan de rijinstructeur gemeld te worden.
 • Aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijles op te volgen.
 • Voor de aanvraag van het rijexamen: de rijschool te machtigen (registratie nummer rijschool de Schakel 2088F8)

Artikel 5- Betaling

 • De cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de afgesproken betalingstermijn te voldoen.
 • De betaling geschiedt per bank of contant aan de rijinstructeur voldoen.
 • Rijschool de Schakel is niet gerechtigd tijden s de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen.
 • De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken, datum aan rijschool de Schakel of aan de rijinstructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning is vereist.
 • Indien de cursist niet tijdig heeft betaald wordt zonder aanmaning vanaf de vervaldatum de schuldbekentenis naar het incasso verzonden.
 • Bij niet tijdig betaling is rijschool de Schakel gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

Artikel 6- praktijkexamen

 • Indien het praktijkexamen, wegens slechte weersomstandigheden door het CBR is uitgesteld, brengt rijschool de Schakel de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.
 • De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij of zij het praktijkexamen niet kan afleggen doordat:
 • Vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen hij of zij d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na de examendatum aan CBR schriftelijk kan aantonen.
 • Een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven.
 • Het examen lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is.
 • Het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd.

De betreffende rijinstructeur zorgt ervoor dat, zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.

Artikel 7- Aansprakelijkheid.

 • De cursist is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijtest, rijles en het praktijkexamen.
 • Rijschool de Schakel is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 • Rijschool de Schakel is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de cursist, ondanks zijn/haar verklaring, het lesvoertuig moet besturen.
 • Rijschool de Schakel sluit haar aansprakelijkheid volledig uit voor zover wettelijk toegestaan en behoudens opzet of grove schuld.
 • Rijschool de Schakel sluit haar aansprakelijkheid volledig uit betreffende actie als gevolg van nalatigheid van de instructeur.
 • Rijschool de Schakel stelt zich niet aansprakelijk voor meerdere lesuren die nodig zijn na overplaatsing.