Rijschool Rotterdam

Voorwaarden

 

1.1 Algemene voorwaarden rijschool de Schakel

Artikel 1- indeling.

 •     Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen rijopleidingen categorieën A, B. E+Ben daarbij horende praktijkexamen. Zij zijn derhalve ook van toepassing op rijinstructeurs die namens rijschool de Schakel de rijopleidingen verzorgen.
 •     Deze algemene voorwaarden zijn als volgt ingedeeld:
 •     Rijschool de schakel rijopleidingen.
 •     Verplichtingen rijschool de Schakel
 •     Verplichtingen cursist
 •     Betalingen
 •     Praktijkexamen
 •     Waardecoupon en examengarantie
 •     Aansprakelijkheid

Artikel 2- rijschool de Schakel rijopleidingen

De rijschool de Schakel rijopleidingen omvat rijlessen:

 •     Gegeven door bevoegde rijinstructeurs
 •     Zoveel mogelijk dezelfde rijinstructeur
 •     Met een les duur van minimaal 45 minuten
 •     Die volledig worden benut van instructies,
 •     Waarbij zonder tussenkomst van rijschool de Schakel tijdens de rijopleiding met de rijinstructeur rijlesafspraken kan maken.
 •     Voor bevoegd zijn om te rijden
 •     Voor cursisten van 16.5 jaren of ouder.

Artikel 3- verplichtingen rijinstructeurs.

Rijinstructeur zorgt ervoor:

 •     Dat de cursist wordt begeleid vanaf de 1e rijles hij/zij het rijbewijs heeft behaald
 •     Dat de cursist zo goed mogelijk tot het examenniveau wordt opgeleid.
 •     Dat de cursist een lesvoertuig ter beschikking heeft tijdens het praktijkexamen.

Artikel 4- verplichtingen cursist

De cursist dient:

 •     Alle aanbevolen rijlessen van de rijinstructeur tot het praktijkexamen te volgen,
 •     Zich te houden aan de datum en de tijd en plaats voor de rijles.(door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen)
 •     Bij niet nakomen van de afgesproken rijles zonder tijdige afzegging de volledige lesprijs te voldoen,
 •     De verhindering van de afgesproken rijles binnen 48 uur van te voren aan de rijinstructeur gemeld te worden.
 •     Aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijles op te volgen.
 •     Voor de aanvraag van het rijexamen: de rijschool te machtigen (registratie nummer rijschool de Schakel 2088F8)

Artikel 5- Betaling

 •     De cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de afgesproken betalingstermijn te voldoen.
 •     De betaling geschiedt per bank of contant aan de rijinstructeur voldoen.
 •     Rijschool de Schakel is niet gerechtigd tijden s de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen.
 •     De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken, datum aan rijschool de Schakel of aan de rijinstructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning is vereist.
 •     Indien de cursist niet tijdig heeft betaald wordt zonder aanmaning vanaf de vervaldatum de schuldbekentenis naar het incasso verzonden.
 •     Bij niet tijdig betaling is rijschool de Schakel gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

Artikel 6- praktijkexamen

 • Indien het praktijkexamen, wegens slechte weersomstandigheden door het CBR is uitgesteld, brengt rijschool de Schakel de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.
 •  De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij of zij het praktijkexamen niet kan afleggen doordat:
 •     Vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen hij of zij d.m.v. een doktersverklaring binnen 7dagen na examendatum aan CBR schriftelijk kan aantonen.
 •     Een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven.
 •     Het examen lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is.
 •     Het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd.

De betreffende rijinstructeur zorgt ervoor dat, zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.

Artikel 7- Waardecoupon -eventuele examengarantie- lespakketten.

 •     Als de cursist bij het 1e examen niet slaagt, heeft cursist d.m.v. een waardecoupon recht op een 2e gratis praktijkexamen. Dat rijschool de Schakel de kosten alleen van het eerste herexamen exclusief autohuur vergoed.
 •     De cursist dient:
 •     Na het 1e examen de aanbevolen extra rijlessen te volgen:
 •     De extra lessen dienen rechtstreeks aan de instructeur dient te voldoen.
 •     De waardecoupon vervalt als de aanbevolen extra rijlessen voor en/of na het 1e praktijkexamen niet zijn gevolgd.
 •     De waardecoupon vervalt als de cursist niet op de afgesproken tijd van het 1e praktijkexamen aanwezig is.
 •     De waardecoupon vervalt indien de cursist voor aanvang van het praktijkexamen niet het in het bezit is van theoriecertificaat of legitimatiebewijs.
 •     De waardecoupon vervalt indien cursist niet aan de betalingsafspraak heeft gehouden.
 •     De waardecoupon vervalt als cursist al heeft gelest of al een examen heeft afgelegd bij een ander rijschool.
 •     De waardecoupon vervalt indien de cursist minder dan 25 uren heeft gelest.
 •     Cursisten die 12 maanden of meer geen lessen hebben gevolgd vervalt alle rechten van betaalde lespakketten en praktijkexamens.

Artikel 8- Aansprakelijkheid.

 •     De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg botsing aan- of overrijdingen tijdens de rijtest, rijles en het praktijkexamen.
 •     Rijschool de Schakel is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kan beïnvloeden.
 •     Rijschool de Schakel is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de cursist, ondanks zijn/haar verklaring is het lesvoertuig te besturen.
 •     Rijschool de Schakel sluit haar aansprakelijkheid volledig uit voor zover wettelijk toegestaan en behoudens opzet of grove schuld.
 •     Rijschool de Schakel sluit haar aansprakelijkheid volledig uit betreffende actie gevolg van nalatigheid van de instructeur.
 •     Rijschool de Schakel stelt zich niet aansprakelijk voor meerdere lesuren die nodig zijn na overplaatsing.

Tel 06-11003836

Email  info@rijschool-deschakel.nl

Copyright 2016 Rijschool de Schakel

Kamer van koophandel: 24311272 CBR

Rijschoolnummer: 2088F8

Voorwaarden